Стратегическите цели на БУЛСАР

  1. Привлича, обучава, и назначава доброволни и щатни сътрудници, необходими за организиране, координиране и провеждане на операции по морско търсене и спасяване.
  2. Насърчава и подпомага участието на младежите и хора от различните поколения в дейността на БУЛСАР, в съответствие с този устав, принципите заложени в национал-ното законодателство и в Конвенция за морско търсене и спасяване (САР-79).
  3. Съдейства за създаване на навици за най-добро и бързо изпълнение на поставените задачи, чрез провеждане на обучение, учения, тренировки на доброволците от екипите и екипажите и чрез други превантивни мероприятия повишаващи безопасността на мореплаването край нашите брегове.
  4. Насърдчава чувството за отговорност у персонала и обществеността чрез високоточна, професионална и гласна пропаганда на благородната дейност - спасение на човешки живот. Съдейства за повишаване на обществената добровол-ческа активност и знания чрез издаване и превод на ръководства, диплянки и др. за поведение на попаднали в екстремални условия хора; публикации съдействащи за повишаване на познанията в областта на спасяването особенно сред непрофесионалните моряци, рибари, яхтсмени и други.
  5. Сътрудничи с БЧК, съответните държавни структури на: МО, МТиС, МВР, Мин. на Външните Работи и други министерства, учебни заведения, други подобни структури с нестопанска цел, както и с други юридически и физически лица в страната и чужбина.
  6. Обсъжда актуални въпроси във връзка с морското спасяване, изработва препоръки, предлага мнения или чрез свои представители участва в изготвянето на проекти за нормативни актове по специфичните въпроси на морското спасяване и подготовката на кадри в тази област.
  7. При изпълнение на своите цели и дейност сключва споразумения, договори и инструкции за взаимодействие с организации и ведомства, участващи в системата за търсене и спасяване, осъществява инженеро-техническа дейност и осигурява вещи лица по въпросите на морското спасяване.