Български Морски Отговорен Район

Границите на Българският морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС) са определени с акт на Изпълнителна агенция Морска Администрация, има следните координати :

F. 41°50’54'' N - 28°02'30".6 Е     T.P. 41°58'54'' N - 28°19'31".2 Е

1. 41°59'53".2 N - 28°19'31".4 Е   2. 42°14'29".2 N - 29°20'50".4 E

3. 42°26'25".2 N - 29°31'25".4 E   4. 42°29'23".2 N - 29°49'41".4 E

5. 42°33'20".2 N - 29°30'33".4 E   6. 42°18'01".2 N - 30°31'15".4 E

7. 42°19'32".2 N - 30°36'23".4 E   8. 42°56'44".2 N - 30°15'11".4 E

9. 43°19'55".2 N - 31°06'38".4 E   10. 43°26'30".2 N - 31°20'48".4 E

FIR зоните са определени в резултат на междуправителствени съглашения въз основа на които Международна организация за гражданска авиация / ICAO / ежегодно ги потвърждава.

SAR зоните още не са окончателно утвърдени. Засега с междуправителствен протокол е потвърдена границата на SAR района само с Румъния. С Турция тази граница е условно обозначена на основание на подписаното междуправителствено споразумение за границите на континенталния шелф и изключителната икономическа зона.

В действие е препоръката на Споразумението за сътрудничество в морското търсене и спасяване между черноморските държави, подписано на 27.11.1998г. в Анкара. Споразумението гласи, че районите за ТиС следва да се утвърждават с двустранни или многостранни споразумения, а до подписването им страните следва да осъществяват тази дейност на базата на сътрудничество и координация.