Български Морски Отговорен Район

Границите на Българският морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС) са определени с акт на Изпълнителна агенция Морска Администрация, има следните координати :

1. 43є44’ 20'' ( 43є44ґ.3) N - 028є34'51'' (028є 34ґ.9) Е

2. 43є 44' 20'' ( 43є44ґ.3) N - 031є28ґ Е

3. 42є 48ґ N - 030є 45ґ E

4. 42є 07ґ N - 029є 00ґ E

5. 41є 59ґ 52ґґ(41є 59ґ.9) N - 028є 19ґ26ґґ(028є 19ґ.4) E

6. 41є 58ґ 52ґґ(41є 58ґ.9) N - 028є 02ґ25ґґ(028є 02ґ.4) E

БМОРТС съвпада с отговорния район за координация и управление на въздушното движение над морската част на България- "ВАРНА FIR" - по Чикагската конвенция.

Координатите на "ВАРНА FIR" са:

1. 43є 44' 20'' ( 43є44ґ.3) N - 028є34'51'' (028є 34ґ.9) Е

2. 43є 40ґ N - 029є00ґ Е

3. 43є 44ґ N - 029є 02ґ E

4. 43є 41ґ N - 030є 32ґ E

5. 42є 48ґ N - 030є 45ґ E

6. 41є 58' 52'' (41є 58ґ.9) N - 028є 02'25'' (028є 02ґ.4) E

Физико-географска характеристика на БМОРТС :

Отговорния район е с площ около 33 000 кв.мили.

FIR зоните са определени в резултат на междуправителствени съглашения въз основа на които Международна организация за гражданска авиация / ICAO / ежегодно ги потвърждава.

SAR зоните още не са окончателно утвърдени. Засега с междуправителствен протокол е потвърдена границата на SAR района само с РРумъния. С Турция тази граница е условно обозначена на основание на подписаното междуправителствено споразумение за границите на континенталния шелф и изключителната икономическа зона.

В действие е препоръката на Споразумението за сътрудничество в морското търсене и спасяване между черноморските държави, подписано на 27.11.1998г. в Анкара. Споразумението гласи, че районите за ТиС следва да се утвърждават с двустранни или многостранни споразумения, а до подписването им страните следва да осъществяват тази дейност на базата на сътрудничество и координация.