Нормативни документи

У С Т А В на Сдружение в Общественна полза Б У Л С А Р

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК
  Чл. 1
  1.Името на сдружението е “БУЛСАР” и то е юридическо лице с вписването му в регистрите на съда.
  2. Седалище на сдружението е гр.Варна, ул:Съборни 22;
  3. Името на сдружението, неговото седалище, емблема и адрес се поставят върху всички документи и издания, които то използува при кореспонденцията си.
  4. Сдружението “БУЛСАР” не е ограничена със срок.
 2. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ
  Чл.2.
  Целта на сдружението е да осигурява предприемането на необходимите мерки за координация, надлежно търсене и спасяване на хора, търпящи бедствие в българския морски отговорен район за търсене и спасяване, като се старае да предотвратява и облекчава човешките страдания, чрез осигуряване на помощ на всяко лице, независимо от неговата национална пренадлежност, статуса на такова лице или обстоятелствата, при които то е било открито.
  Чл.3.
  За постигане на тази цел БУЛСАР изпълнява следните задачи:
  1. Привлича, обучава, и назначава доброволни и щатни сътрудници, необходими за организиране, координиране и провеждане на операции по морско търсене и спасяване.
  2. Насърчава и подпомага участието на младежите и хора от различните поколения в дейността на БУЛСАР, в съответствие с този устав, принципите заложени в националното законодателство и в Конвенция за морско търсене и спасяване (САР-79).
  3. Съдейства за създаване на навици за най-добро и бързо изпълнение на поставените задачи, чрез провеждане на обучение, учения, тренировки на доброволците от екипите и екипажите и чрез други превантивни мероприятия повишаващи безопасността на мореплаването край нашите брегове.
  4. Насърчава чувството за отговорност у персонала и обществеността чрез високоточна, професионална и гласна пропаганда на благородната дейност - спасение на човешки живот. Съдейства за повишаване на обществената доброволческа активност и знания чрез издаване и превод на ръководства, диплянки и др. за поведение на попаднали в екстремални условия хора; публикации съдействащи за повишаване на познанията в областта на спасяването особенно сред непрофесионалните моряци, рибари, яхтсмени и други.
  5. Сътрудничи с БЧК, Министерството на Отбраната, Министерството на Транспорта, Министерството на Вътрешните работи, Българска Аеро-Космическа Агенция, Асоциация “Съобщения”, учебни заведения, и с други юридически и физически лица в страната и чужбина за постигасне на горе упоменатите цели.
  6. Обсъжда актуални въпроси във връзка с морското спасяване, изработва препоръки, предлага мнения или чрез свои представители участва в изготвянето на проекти за нормативни актове по специфичните въпроси на морското спасяване и подготовката на кадри в тази област.
  7. При изпълнение на своите цели и дейност сключва споразумения, договори и инструкции за взаимодействие с организации и ведомства, участващи в системата за търсене и спасяване, както и осъществява инженеро-техническа дейност и осигурява вещи лица по въпросите на морското спасяване.
  Чл.4.
  Дейността на сдружението и изразходването на средствата не могат да бъдат обвързани с политически цели, ангажиращи го в предизборни кампании или във воденето на пропаганда и агитация в полза на политически партии.
  Чл.5.
  БУЛСАР е сдружение с нестопанска (идеална) цел