Мисия Цели Задачи

Стратегия

II ЧАСТ

НИСКО-СТОЙНОСТТНА ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

за

МОРСКО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ

(НСОС-1999)

Въведение:

Бурното развитие на информационните, комуникационните и други технологии и механизми през последните десетилетия на XX век, съвпадна с глобални политически, социални, религиозни, екологични и други промени в държавните, обществените и лични взаимоотношения. За съвременното човечество, развиващо се под въздействието на този невиждан до сега бум на научно-технически прогрес, състоянието на транспортната безопасност е от изключително важно значение.

Независимо от това, че в мореплаването се използват все по-модерни прибори и оборудване, усъвършенствани приоми на управление, регулирано движение на корабите в зоните с увеличен трафик, въвеждане на нови технологии и изисквания за позиционни рапорти, опознавателно-идентификационни системи и други, с всичко това и въпреки него, не намалят катастрофите със застрашен човешки живот. Загиват хора, уврежда се екологията на морската среда, реализират се морални, материални, социални и екологически загуби.

При морските инциденти, обикновенно има пострадали хора, които се нуждаят от помощ, а бързината с която ще бъде предоставена тази помощ е пряко свързана с вероятността бедстващите да оцелеят или загинат. Известно е, че за пострадали бедстващи в морето хора, вероятността да оживеят намалява средно с 80 % за първите 24 часа след аварията, а за непострадалите оцеляли, рязко спада след първите три денонощия.

Безспорна истина е, че основата на успеха в операциите за търсене и спасяване [(ОТС) / (SM)] е заложен в краткото време за което те трябва да се планират и осъществяват и зависи от достоверността на получената, събраната и анализирана информация, даваща възможност да се оцени ситуацията и да се вземат решения за най оптималната схема на действие, за възможно най бързо определяне местоположението на пострадалите, тяхното намиране, оказване на помощ и спасяване.

Неконвенционални плавателни средства

Конвенционалните системи за ТС, изискват комплектация на плаващите средства - осигуряваща в значителна степен тяхната безопасност по море, но едновременно с това, такива изисквания приложени към не-конвеционалните кораби (“финикийския флот”) са трудно изпълними. Малките рибарски лодки, сърфисти и другите нетрадиционни плаващи средства, използвани за неделни крайбрежни морски спорт и развлечения са обикновено управлявани от хора с недостатъчни морска култура и добра морска практика..

Понякога такива плавателни средства излизат в морето от места, който би могло да не се контролират от системите за наблюдение и контрол, а тяхните размери на практика са твърде малки за откриването им от радио-техническите средства за наблюдение и опознаване. Факт е, че те твърде примитивно и повърхностно оценяват риска за безопасността си, т.е вземат оперативни евристични решения за плаването си, без пълна яснота и определеност за хидро-метеорологичната, навигационна обстановката и други неблагоприятни фактори, естествено водещо до повишен риск за тяхния живот.

В българските условия в зоната на 330 километровата черноморска брегова ивица има около 6-7000 малки рибарски лодки, няколко стотин малки ветроходни яхти и толкова катери, неопределен брой надуваеми лодки използвани от туристи, лагеруващи по морския бряг, навлизащи обикновенно в морето до около 1-5 м.мили и повече. В зависимост от сезона в пикови моменти на море по протежение на цялото крайбрежие плават едновременно около 700 – 800 плавателни съдове, за чийто безопасност до сега грижата е била повече от формална. Особенно голям трафик на такива плавателни средства се наблюдава през летните месеци, както и през май и октомври.

Само около 10 % от плажната брегова ивица е охранявана от постове на БЧК, като тя осигурява единствено с плажни плаващи средства, движещи се в съответната охраняема зона.

В зоната на БМОРТС, около 95 % от инцидентите водещи до ОТС възникват с неконвенционални плаващи средства.

През последните години GSM операторите Мобил Тел, Мобиком и Глобул развърнаха своята мрежа така, че постепенно се получи пълно накритие на морската част от крайбрежието с GSM сигнал, на места достигащ до 25 м.мили навътре в морето.

Отчитайки горе посочените фактори, наличието на реални възможности за използване на GSM апаратите за целите на търсенето и спасяването, Булсар залага на този вид комуникации за организирано осигуряване безопасността на малките плавателни съдове, на базата на разработената “Ниско стойностна оповестителна система за търсене и спасяване” (НСОС-99).

Същност на НСОС-99

 1. Системата е предназначена преди всичко за не-конвенционалните плавателни средства, изпълняващи своите целеви функции в зоната на радиочуваемост на GSM системите на българските мобилни оператори

 2. Взета е под внимание фактическата обстановка, че през последните 20 години, над 90 % от инцидентите с трагичен край в зоната на БМОРТС, се случват в 5 милната крайбрежна зона и то с неконвенционални плаващи средства.

 3. В основата на НСОС-99 стоят реално съществуващите преимущества на съвремените телекомуникационни и информационни технологии, допълнение с подходящи оперативни решения:

 • Интернет,

 • Мобилна-директна GSM връзка с МСКЦ чрез GSM системата на оператора Мобил Тел (+088 161), позволяващи гъвкаво - буквално на “полеви условия”, осъществяване воденето на повседневната оперативна дейност за регистрация и контрол на трафика и ръководството на операциите за ТС.

 • Непрекъснато хидро-метеорологично осигуряване на регистрираните към БУЛСАР плав средства, предоставяно по всяко време на готвещите се да плават съдове, чрез WAP на личния мобилен телефон www.bulsar.org, или чрез Интернет страницата на Булсар www.bulsar.org и/или чрез трицифрен мобилен телефон: +359 88 161 ( “Bulsar Rescue”).

 • Осигуряване на незабавна медицинска консултативна помощ чрез “Bulsar Rescue”, предоставена от включили се в системата за дежурство на медицински лица - доброволци.

 • При желание на мореплавател за осигуряване безопасността на плаването – безплатна регистрация (постоянна или инцидентна), без всякакви формалности - чрез страницата www.bulsar.org или по GSM телефона “Bulsar Rescue” или УКВ, при спазване на определени изисквания за наличие на “План за плаване”.

 • Поддържане на постоянно дежурство на регистрирания GSM телефон и в зависимост от конкретната хидро-метео обстановка, провеждане на контролни връзки с МСКЦ през определен период от време – от 4 часа (при нормална обстановка) до 15 минути в случай на влошени условия в района на плаване.

 • Превантивни мероприятия, изразяващи се в предоставяне на различна информация в www.bulsar.org за: навигационни и хидро-метео бюлетини прогнози за района пред българското крайбрежие, спътникова метео информация, навигационни предупреждения, лоция на крайбрежието с картен материал и пълна информация за бреговите фарове и други светещи знаци. Това дава възможност за по добро планиране на съответните плавания и повишава знанията на експлоатационния състав.

 • Предаване в реално време на съобщенията за “щормови явления” и “навигационни опасности” чрез система за “групови GSM повиквания”, с която всеки един регистриран, получава сведение за тези обявени явления незабавно след тяхното обявяване от хидрографска служба на ВМС и ХМС към БАН – филиал Варна.

 • Превантивна дейност, чрез предоставяне на допълнителни помощни информационни сведения помагащи на заинтересованите да обогатят своите познания и не само като знание, но и като възможност за обществен контрол. Чрез сайта www.bulsar.org всеки един заинтересован би могъл да се свържи с оперативното ръководство на Булсар, да изрази свое мнение, да се включи във форум по интересуващи го проблеми свързани с морската безопасност.

 • Развръщане на доброволчески “брегови спасителни станции” (БСС) - базови пунктове. Доброволчески формирования съставени основно от хора от редовете на собствениците на малки рибарски корабчета, чийто плаващи средства се включват в система за оказване помощ на бедстващи хора в оперативната зона на Булсар на собствен риск и отговорност.

 • Възможност за високо точно пасивно радио пеленгуване чрез GSM оператора, като алтернатива в случай на бедствие и/или при внезапно загубване на GSM връзката на съответния плавателен съд с МСКЦ. Горното дава възможност за свеждане до минимум въздействието на стресовия фактор объркващ бедстващите до степен при която, даже неранените и практически здрави и логически мислещи хора, често не могат да изпълнят някой най прости задачи в строго логическа последователност и с това пречат и объркват действията провеждани за собственото им спасяване.

 • Свеждане на трите стадия – “неопределеност”, “тревога” и “бедствие” до един съвършенно кратък по време и незабавно въвеждане на стадии “Бедствие!”, последваща регистрация на инцидента и оповестяване на намиращите се в района други плавателни средства за оказване незабавна помощ. При отсъствие на такива или неспособност за оказване на помощ, насочване на други подходящи спасителни единици от най близката БСС, както и уведомяване на съответните заинтересовани инстанции.

 • В случай на отсъствие на сигнал за бедствие от попадналия в такава ситуация и след получаване на данни за неговото последно известно местоположение от пеленгуване от системата на GSM оператора (т.е. след уточняване на последното достоверно местонахождение на изпадналия в бедствие), вероятното местонахождение към съответен момент се определя чрез компютърната системата “BUSAR 85/М-03”, която ще определи времето и мястото на срещата им, след внасяне на параметрите на насочената спасителна единица и автоматично ще отчете влиянието на конкретно въздействащите фактори: постоянни, сезонни ветрови и вълнови течения, вероятния дрейф към момента на пристигане на съответната спасителна единица в района на търсене.

 • Ръководсвото на ОТС съставя общ план за провеждане на операцията, като на базата на получените данни за местонахождението на бедстващите предприема предвидените в предварителния план действия.

 • В процеса на развитие на ОТС, внася поправки в плана

 • Уведомява близките на попадналите в бедствие хора, като в “съобщенията”, не бива да допуска неточни или сензационни заявления, за да се избегне причиняване на мъка и сериозни страдания на близките на бедстващите и да не се допуска разпространяването на неточна и грешна информация.

 • Когато инцидента е с чуждестраннен плавателен съд уведомява дежурния по Министерството на външните работи - София (02. 971 3856 или централа: 02. 71431, факс: 02. 707 137)

 • По надлежен ред уведомява властите отговорни за разследването на инцидента.

 • Взаимоотношенията със средствата за масова информация и с обществеността в процеса на провеждане на ОТС като много важни и необходими, поради което и с цел възможно най бързо уведомяване на обществеността, че първата и най-важна задача на Булсар е да се спасят бедстващите хора. Това следва да се постигне с периодични контакти и разпространяване сред масмедиите и обществеността “съобщение за хода на операцията”, тъй като това е част от задачата за спасяване на бедстващите. Следва строго да се следи да не се правят опити за спекулация с причините за инцидента и да не се коментира или импровизира отговорността за него. Трябва да се направи всичко възможно да се координират съобщенията в пресата и телевизията като предварително се подготвят и подходящи нагледни материали (карти в подходящ мащаб, компютърни графики и други) за по голяма пригледност и създаване увереност за честен и високо професионален подход при провеждане на спасяващите операции.

 • Предоставяните от Булсар услуги са абсолютно БЕЗПЛАТНИ;

 • Предлаганата ниско стойностна система за оповестяване и осигуряване безопасността на мореплаването за неконвенционалните плаващи средства чрез GSM комуникационна система, няма конкуренция и алтернатива. Нейните преимущества за:

-незабавно получаване на съобщение за бедствие в МСКЦ,

-превантивност при осигуряване на хидро-метео информация, както и такава за щормови явления и навигационни предупреждения, групови GSM повиквания,

-наличие на МСЕ в близост до конфликните точки на фарватерите и местонахождение на малките плаващи средства,

-възможност за пасивно радио-пеленгуване с висока точност,

-използването на интернет и информационен модел за автоматизирано определяне фактическото място на плаващото средство и решаване задачата за среща на МСЕ с бедстващия обект (БО)

-нищожна стойност на ОТС изобщо и особенно в сравнение с традиционно използваната от Изпълнителска Агенция Морската администрация

 • наличието на изключително високо квалифицирани САР администратори и “Salvage” специалисти, прави Булсар абсолютен лидер и налага сериозно мислене в държавния апарат за разточителното организационно техническо финансово поведение в съответните държавните структури.

СЪПОСТАВКА НА СИСТЕМИТЕ

Конвенционална с-ма

Признаци

НСОС –99

Използвана от ИАМА

ОПОВЕСТЯВАНЕ:

Предложение от Булсар

17- 24 часа

Стадий “Неопределеност”

>0 часа - ½ час <.

2 часа

Стадиий “Тревога”

> 0 часа - ¼ час <.


Стадий “Бедствие”


Преход от Варна / Бургас

До района за ТС

Преход на СЕ до бедстващия

Преход от най близкия до бедстващия базов пункт

Изпълнение на шаблони

Търсене

Не се търси, пристъпва се

След откриване

Спасяване

към … спасяване


Оценка на ресурсите:


Сериозни, но няма данни

Амортизационни разходи

Няма

Има, но няма данни

Текущи разходи

Няма

Газьол 12 тона / макс.

ГСМ ресурс за 24 ч.

Газьол 500 литра / макс.

Неограничен

мореходност

До 6 бала море

Варна / Бургас

Дислокация

В зоната на инцидента

Частично

Работа в изобати: 0-10 м

Осигурява

75 души

Щат

Няма щат / доброволци


Организация/Технологии


Не ползва АСТС

Автоматизирана система

Бусар – 85 / М 03

Е-маил

Интернет

Пълно използване + WAP

Не ползва

Групови повиквания

За всички регистрирани

Навтекс / Варна радио

Хидро-метео

Незабавно до потребителя

Навтекс / Варна радио

Навигационни съобщения

Незабавно до потребителя

Не провежда

Превантивни действия

Чрез интернет и лекции

Не е предвидено

План за плаване

Изисква и контролира

Не провежда

Позициониране

При нужда / < 6-7 кб.

8000 / 10,000 лв.

Стойност на ОТС

160 – 200 лв. / 8 ч.

Напълно приложима

Приложимост за конвенционални кораби

След няколко години. Сега частично приложима

Легенда:

НЕДОСТАТЪК

ПРЕИМУЩЕСТВО